Confident IT

Algemene voorwaarden

Lees aandachtig.

contract-document-documents-48148.jpg

Confident IT Consultancy (hierna 'Confident IT' genoemd)
Volkstraat 27/2
B-2000 ANTWERPEN
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0672.426.467

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant , zijn enkel en bij uitsluiting van alle andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
   
 2. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de aannemer, behoudt deze zich het recht de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
   
 3. Ondertekening van de offerte betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
   
 4. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van het totaalbedrag van de offerte.
   
 5. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de gedane werken, moeten ons toekomen binnen de 5 dagen na factuurdatum.
   
 6. Het protest van de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum.
   
 7. De factuur moet betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling ) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €25) als schadebeding.
   
 8. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt, of één ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd.
   
 9. Wij behouden ons tevens het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
   
 10. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
   
 11. De geleverde goederen worden als aanvaard beschouwd bij levering, er wordt geen verdere garantie op gegeven.  In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd.
   
 12. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
   
 13. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze eigendom van onze firma.